Share

KF logo.png

Pasūtītājs:

SIA “Cēsu siltumtīkli”, reģistrācijas nr.40003007848

Juridiskā adrese:

Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101

Iepirkuma nosaukums:

“Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs II kārta”

Iepirkuma priekšmets un īss apraksts:

“Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs II kārta”

Iepirkuma ID:

CS-siltumpārvade – 2020/01

Iepirkuma metode:

Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajās vadlīnijās „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” paredzētajiem principiem

Paziņojuma publicēšanas datums:

2020.gada 07.februāris

Komentāri:

Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 2.kārta” projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/013 “Siltumtīklu pārbūve Viestura ielas kvartālā, Cēsīs un Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs” ietvaros

Iepirkuma procedūras dokumenti:

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS NOLIKUMS (pdf)

Pasūtītājs nenodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentam  - Būvprojektam. Pasūtītājs, ieinteresētajiem piegādātājiem, kuri vēlas piedalīties iepirkumu procedūrā izsniedz Būvprojektu CD formātā, kuru iespējams saņemt juridiskajā adresē, iepriekš sazinoties pa tālruni +371 28646699

Kontaktpersonas:

SIA “Cēsu siltumtīkli” Valdes loceklis Egils Kampuss, tālrunis: +371 28646699;

Dokumentu iesniegšanas termiņš

2020.gada 11.marts, plkst. 10.00

REZULTĀTI